Әлемдік және орыс классикалық туындыларының қазақ сахнасында игерілуі

  • А. Маемиров

Аннотация

Мақалада Республикамыздың бірнеше театрында сахналанған әлемдік және орыс классикалық қойылымдарындағы режиссерлік шешімдер мен актерлік шеберліктің ерекшеліктері сабақтастық пен жаңашылдық контекстісі тұрғысында жан­жақты талданады. Соны­ мен қатар қойылымдағы образдардың заманауи трактовкасы, жанр­ лық сипатының өзгеше түрленуі, драматургиялық және музыкалық формасы мен мазмұнының жаңғыруы зерделенген. Сахналық қойы­ лымдарда әлемдік және орыс драматургиясының қазіргі қазақ театр өнерінің дамуына жасаған ықпалы, кәсіби режиссерлер жүргізген із­ деністер мен тәжірибелер сарапталады.

Литература

1 Нұрпейіс Б. Қазақ театр режиссурасының қалыптасуы мен даму кезеңдері (1915 – 2005): монография. – Алматы:
«Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014. – 520 б.
2 Уәлиев Қ. «Турандот ханшайым» – қазақ сахнасында // Қазақ әдебиеті. – 13.05.1994.
3 Құндақбайұлы Б. Театр туралы толғаныстар. – Алматы: Өнер, 2006. – 320 б.
4 Холмогорова И. Герхардт Гауптман: Драма заката. – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС,
2012. – 224 с.
5 Құндақбайұлы Б. Заман жә­не театр өнері. – Алматы: Өнер, 2001. – 303 б.
6 Шаншарова Ә. Ымырттағы махаббат // Қазақ әдебиеті. – 2011.
7 Қазақ сахна өнері. Тәуелсіздік кезеңі. – Алматы: «КИЕ» лингвоелтану иннновациялық орталығы, 2009. – 488 б.
8 Смағұлова Қ. «Әкемтеатр» алдағы жылды Шекспирмен бастайды» // Жас қазақ. – 28.12.2007.
9 Котт Ян. Шекспир – наш современник / Пер. с польского В. Климовского. – СПб.: Балтийские сезоны, 2011. – 352 с.
10 Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. ХIХ, ХХ, ХХI... – М.: Российский университет
театрального искусства – ГИТИС, 2014. – 638 с.
11 Астана: от геополитического статуса к культурному разнообразию. Очерки. – Алматы, 2014. – 428 с.
12 Өтен А. Қазақ Гамлеті қалай шықты? Астана ақшамы.
13 http://www.nv.kz/2014/06/12/73996/
14 Мұхтар Әуезов энциклопедиясы. – Алматы, 2011.
14 Елордада Уильям Шекспирдің «Асауға тұсау» пьесасы сахналанды // 19.12.2013, http://astana.gov.kz/
15 Заманауи үлгі, жаңаша леп // Егемен Қазақстан. – 12.02.2014.
16 Қабдиева С. Кембридж, Оксфорд университеттерін бітірмесе де, өте білімді адам болған // Аңыз адам: Уильям
Шекспир. – № 8 (116). – Сәуір. – 2015.
17 Шах‑Азизова Т. Ритмы чеховского театра // PRO SCENIUM. Вопросы театра. – М.: КомКнига, 2006. – 416 с.
18 Әбілғазиева С. Апалы-сіңілі үшеу // Қазақ әдебиеті. – №18-19 (3339).

Ключевые слова

театр, шығармашылық, классика, спектакль, ре­ жиссер, актер.