Ethno-semiotic system of the kazakh yurt

  • K. Borbassova Al-Farabi Kazakh National University
  • N. Aljanova Al-Farabi Kazakh National University

Abstract

In all traditional cultures, the house has served as an Imago mundi – image of the Universe. No exceptions in this sense the Kazakhs dwelling. It is also a model of the Universe, mediated by the peculiarities of the nomads’ world outlook. There ethno-symbolic system of the Kazakh Yurt is considered in the paper, and it is designated as a national cultural monument. Kazakh people kept the Yurt from an architectural, economic and national position as a product that has no equal, based on life experience.

References

1 Baiburin A.K. Semioticheskie aspekty funktsionirovaniya veshei // Ethnographicheskie izucheniya znakovyh sredstv
kul’tury. – L., 1989. – S.78.
2 Margulan A. Kazakhskaya yurta i ee ubranstvo. – М.: Nauka, 1964.
3 Kasimanov S. Agashtan tuin tuigen. – Kazakh adebieti, 1993. – 2 sauir.
4 Kazhigaliuly A. Oiu zhane oi. – Almaty, 2004.
5 Nikonov A.Yu. Tengrianstvo. U istokov dukhovnosti chelovechestva. – Almaty, 2014. – S.28-32.
6 Sevortyan E.V., Levitskaya L.S. Etimologicheskii slovar turkskih yazykov: Obsheturkskie i mezhturkskie osnovy na bukvy
“zh”, “i”. – M., 1989. – S.262.
7 Altynsarin I. Ocherk pri pohoronah I pominkah u kirgizov Orenburgskogo vedomstva // Sobr.soch.: V 3-h. t. – A., 1976. –
T.2. S.30.
8 Veinberg I.P. Chelovek v kul’ture drevnego Blizhnego Vostoka. – M., 1986. – S.61.
9 Seidimbek А. Kazakh alemi. Ethno-madeni paiymdau. – Almaty: Sanat, 1997. – 464 p.
How to Cite
BORBASSOVA, K.; ALJANOVA, N.. Ethno-semiotic system of the kazakh yurt. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/188>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

Kazakh Yurt, sign, shanyrak, uyk, kerege, worldview.