Жаһандану жағдайында мәдениетаралық коммуникацияны зерттеу теориялары

  • А. Р. Масалимова
  • Ж. М. Досхожина

Abstract

Қазіргі замандағы жаһандану бір жағынан халықтар мен мәдениеттерді біртұтас өркениет кеңістігіне жақындастырады, бірақ, екінші жағынан дәстүрлі мәдени айрықшалықтарды жойып жіберу үдерістерімен байланысып жатыр. Сондықтан да диалог пен мәдениетаралық коммуникация мәселелері бүгінгі әлемде және қазақстандық қоғамда аса актуальдылық иеленуде.

References

1 NilanjanaBardhan, C. Kay Weaver, Public Relations in Global Cultural Contexts: Multi-paradigmatic Perspectives (Routledge
Communication Series), 2010, 312 р.
2 Kent, M. L., & Taylor, M. Beyond “excellence” in international public relations research: An examination of generic theory
in Bosnian public relations.Public Relations Review, 2007, 33(3), p. 11
3 Кун Т. Структура
научных революций
/ Пер. с англ. И. З. Налетова.
Общая
ред. и послесловие
С. Р. Микулинского
и Л. А. Марковой.
– М.: Прогресс,
1975. – 320 с.
4 Parsons T., Shils. Toward a general theory of action. – MA: Yarvard University Press, 1951.
5 Kluckhohn, F. R. &Strodtbeck, F. L. Variations in value orientations. – http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent
6 Ting-Toomey S. Communicating Across Cultures. – New York &London.: The Guilford Press, 1999. – 118 p.
7 Hall, E. T. Context and meaning. In L. A. Samovar, & R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader – Belmont,
CA: Wadsworth, 2000,9th ed., pp. 34-42
8 Reddy, M. The conduit metaphor: A case of frame conflict in our language about language. In A. Ortony (Ed.), Metaphor
and thought – Cambridge University Press,1993, 2nd ed., pp. 164-201
9 Chao, Nagano, Solidon, Luna, & Geist- Cambridge University Press, 2003
10 Casmir, F. L. Foundations for the study of intercultural communication based on a third culture-building model. – http://
scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent
11 Hofstede G. Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values. – Beverly Hills, CA: Sage, 2001. –
124 p.
12 Hall Edward T. The Silent Language – http://www.edwardthall.com/silentlanguage/
How to Cite
МАСАЛИМОВА, А. Р.; ДОСХОЖИНА, Ж. М.. Жаһандану жағдайында мәдениетаралық коммуникацияны зерттеу теориялары. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/149>. Date accessed: 19 apr. 2019.

Keywords

мәдениетаралық коммуникация (МКК), жаһандану, мәдениет, коммуникант, айрықшалық.