БАҚ және Интернеттің төзімділік философиясын мен құндылықтарын тарату мақсатында рөлі

  • А. Г. Карабаева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • З. Н. Исмагамбетова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • С. С. Аубакирова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Берілген мақала БАҚ-тың роліне және толеранттылық саясатты қалыптастырудағы заманауи медиаға, қазіргі заманғы мәдениет пен қоғамдағы толеранттылық факторының қарым-қатынасына арналған. Мақалада толерантты мінез-құлықпен қарым-қатынасты дамыту бойынша медианың әсерінің өсу себептері анықталған, қазіргі заманғы әлеуметтік құрылымдарда және БАҚ–тың жүйелерімен интернет ресустар арқылы толеранттылық құндылықтарының кейбір себептерінің нақтылануы заңдылық.

References

1 Черняк М Социально-культурные условия формирования толерантности средствами масс-медиа в городской среде
// Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – № 13. – 2010. – С. 98-102.
2 Тилюкова У.Д. Толерантность современных СМИ // Академия медиаиндустрии. – Наука // Вестник электронных и
печатных СМИ. Архив журнала «Вестник». – № 15.
3 Социальное насилие и толерантность: реальность и медиаобразы. – М., 2004.
4 Нуржанов Б.Г. Культурология: в новом ключе. – Алматы, 2011.
5 Нуржанов Б.Г. Постмодерн и модерн. – Алматы, 2012.
6 Luckmann Th. The invisible religion: the problem of religion in modern society. – L.: Collier-macmillan, 1970.
7 Исследование: Интернет в Казахстане. Проект поддержан фондом им. Конрада Аденауэра. – Алматы: Типография
ВTCOM. Международный центр журналистики MEDIANET, 2010. – 400 с.
8 Сембай А. Развитие казахскоязычной сферы казахстанского сегмента Интернета // Исследование: Интернет в
Казахстане. – Алматы: Типография ВTCOM. Международный центр журналистики MEDIANET, 2010.
9 Tashimova F.S., Mirzabekova A., Ismagambetova Z., Massanov Y., Gabit Z. Dependence of virtual Subjects reflection from
the features of Coping Behavior of students // «World Academy of Science, Engineering and Technology». – Issue 65. – May 2012.
– Amsterdam. Netherlands.
10 Крюкова Т.Л. Методы исследования копирующего поведения. – Кострома, 2007.
How to Cite
КАРАБАЕВА, А. Г.; ИСМАГАМБЕТОВА, З. Н.; АУБАКИРОВА, С. С.. БАҚ және Интернеттің төзімділік философиясын мен құндылықтарын тарату мақсатында рөлі. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/129>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

БАҚ, медиа, интернет, толеранттылық, әлеуметтік жүесі, ресурс, толеранттылық мінез-құлық.