«Верую, ибо абсурдно»:қазіргі мәдениеттегі зұлмат пен деструктивті діншілдік

  • О. М. Борецкий Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Л. М. Ким Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Мақалада қазіргі қоғамдағы тұлғаның сеніміне деструктивті ықпал ететін діншілдіктің жалған түрлерінің феномені қарастырылады. Талдау жұмысының объектісі «діни жандану» мен діни бірегейлік болып табылады.Діни прозелитизмнің кейбір көріністеріне, тоталитарлы сектаға еліктірудің психологиялық механизміне, сонымен қатар тұлғаның қандай да бір сектаға кіруіне себепші болатын индивидтің басты қажеттіліктеріне ерекше мән берілді.Авторлар қазіргі зұлмат пен діншілдіктің жалған түрлерінің өміршеңдігі себептерін ашып, «Ағартудың жаңа ғасыры» мен зайырлы этиканың қажеттілігін негіздеуге талпыныс жасады.

References

1 Хитченз К. Бог не любовь: Как религия всё отравляет. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011.
2 Ушакова Ю.В. Религиозная ситуация: начало XX канун XXI века // Исторический вестник. – М., 2000. – № 9-10.
3 Davie G. Religion in Modern Europe: A Memory Mutates. – Oxford, 2000.
4 История религии в России. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – С.482-484.
5 Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. – Новгород, 2000. – С.41.
6 Современные культовые новообразования («секты») как психолого-психиатрическая проблема. – Белгород, 1999.
7 Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. – С.166.
8 Черняева С.А. Развитие личности и психологическая помощь в свете христианского мировоззрения. – СПб.: Речь,
2007. С.111-112.
9 Харрис С. Конец веры. – М.: Эксмо, 2011.
Published
2016-04-11
How to Cite
БОРЕЦКИЙ, О. М.; КИМ, Л. М.. «Верую, ибо абсурдно»:қазіргі мәдениеттегі зұлмат пен деструктивті діншілдік. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/118>. Date accessed: 19 apr. 2019.

Keywords

сенім, дін, діншілдік, бірегейлік, діншілдіктің жал-ған түрлері, жеке бас қажеттіліктері, деструктивті топ, тоталитарлы секта.