Spirituality problem in philosophical outlook of Shakarim

  • С. Ж. Едiлбаева
  • Ә. T. Нығметова

Abstract

In this article considered the problem of spirituality in the philosophyof the first professional Kazakh philosopher Shakarim. Shakarim appears atus as the unique phenomenon of a philosophical reflection in which theologicalrepresentations, syncretism and mysticism, front lines scientific andanthropological knowledge are combined. The main subject of philosophizingof Shakarim is the person, to it spiritual searches and reflections ofthe thinker are reduced. The philosopher painfully looks for a way of formationof the person spiritual, this purpose is defined by it the main maintenanceof a human ekzistention. Shakarim defines essence of the person,his nature and appointment in knowledge, and first of all in knowledge oftruth that is the acquired quality of the person. The knowledge of truth isn’tlimited to purely rational knowledge as except scientific knowledge arenecessary penetration of the moral beginning, knowledge of virtue here.

References

Мақалада қазақтың кәсіби философы болып табылатын Шәкә­
рімнің философиясындағы өзекті болып келетін руханилық мәсе­
лесі қарастырылады. Шәкәрімнің бойында теологиялық түсініктер,
синкретизм мен мистицизм, заманауи ғылыми және антропология­
лық білімдер көрініс таба отырып, ерекше бір философиялық реф­
лексияның бірегей мысалы болып келеді. Шәкәрім философиясының
ортасында адам, сондықтан ойшылдың бүкіл рухани ізденістері мен
ойлары соған бағытталған. Ойшыл адамның рухани қалыптасуының
жолдарын іздей тұра осы мақсатты адам экзистенциясының басты
мәселесі ретінде түсінеді. Шәкәрім адам болмысының мәнін білімде
көреді, әсіресе жүре келе танитын ақиқатты білімде. Ақиқатты бі­
лім тек рационалды біліммен шектелмейді, ғылыми танымнан бөлек
адамға рухани таным қажет, ізгілікті тани білуі керек.
Published
2015-04-01
How to Cite
ЕДIЛБАЕВА, С. Ж.; НЫҒМЕТОВА, Ә. T.. Spirituality problem in philosophical outlook of Shakarim. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2015. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/47>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

Soul, honor, spirituality, conscience, reason, science, religion.