Қазақстандық мәдени ландшафттың брендингі

  • Г. Н. Поваляшко
  • А. Р. Хазбулатов

Abstract

Қазақ халқының мемлекеттілігі мен тарихының сабақтастығы, дәстүрлі мәдени дүниетанымның сындарлылығы қазақстандықтар­ дың жаңа ұлттық маңызды ділі болып табылады. Евразиялық дала­ лардың территориялары қазақ халқының мәдени генезисі саналады. Еліміздің мәдени мұраларын сақтау мен дамыту жобаларын шығар­ машылық тұрғыда іске асыру ҚР мәдени саясат Тұжырымдамасы ше­ шуге бағытталған басты тапсырмасы болып табылады. «Территория Брендингі» заманауи мәдениет саласындағы жасампаз технология бо­ лып саналады. Қазақстандағы аталмыш тапсырманың бірқатар мето­ дологиялық көріністерінің шешімдері осы мақалада қарастырылған.

References

О Концепции культурной политики Республики Казахстан. Указ Президента от 4 ноября 2014 г. № 939. – http://adilet.zan.kz/
2 Назарбаев Н. предложил называть Казахстана «Страной Великой Степи» – http://www.zakon.kz/
3 Вайль П. Гений места. – М.: АСТ, 2013. – 448 с.
4 Симагути М. Эпоха системных инноваций. В поисках новой парадигмы маркетинга: пер. с яп. – М.: Наука, 2006. – 247.
5 НурпеисовМ., Билялова Г. Экскурсия вглубь веков. – Музей, 2015, № 3, с. 14-17.
6 Международная научно-практическая конференция «Ұлытау –ұлтұясы». –http://museumstan.com/
How to Cite
ПОВАЛЯШКО, Г. Н.; ХАЗБУЛАТОВ, А. Р.. Қазақстандық мәдени ландшафттың брендингі. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 52, n. 3, apr. 2016. ISSN 1563-0307. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/199>. Date accessed: 23 oct. 2018.

Keywords

территория брендингі, мәдени саясат тұжырымда­ масы, «данышпан орын», «кешенді бренд», мәдени бейне, тарихи-мә­ дени мұра, мәдениет инфроқұрылымы.