Қазақстандық мәдени ландшафттың брендингі

Г. Н. Поваляшко, А. Р. Хазбулатов

Abstract


Қазақ халқының мемлекеттілігі мен тарихының сабақтастығы, дәстүрлі мәдени дүниетанымның сындарлылығы қазақстандықтар­ дың жаңа ұлттық маңызды ділі болып табылады. Евразиялық дала­ лардың территориялары қазақ халқының мәдени генезисі саналады. Еліміздің мәдени мұраларын сақтау мен дамыту жобаларын шығар­ машылық тұрғыда іске асыру ҚР мәдени саясат Тұжырымдамасы ше­ шуге бағытталған басты тапсырмасы болып табылады. «Территория Брендингі» заманауи мәдениет саласындағы жасампаз технология бо­ лып саналады. Қазақстандағы аталмыш тапсырманың бірқатар мето­ дологиялық көріністерінің шешімдері осы мақалада қарастырылған.

Keywords


территория брендингі, мәдени саясат тұжырымда­ масы, «данышпан орын», «кешенді бренд», мәдени бейне, тарихи-мә­ дени мұра, мәдениет инфроқұрылымы.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


О Концепции культурной политики Республики Казахстан. Указ Президента от 4 ноября 2014 г. № 939. – http://adilet.zan.kz/

Назарбаев Н. предложил называть Казахстана «Страной Великой Степи» – http://www.zakon.kz/

Вайль П. Гений места. – М.: АСТ, 2013. – 448 с.

Симагути М. Эпоха системных инноваций. В поисках новой парадигмы маркетинга: пер. с яп. – М.: Наука, 2006. – 247.

НурпеисовМ., Билялова Г. Экскурсия вглубь веков. – Музей, 2015, № 3, с. 14-17.

Международная научно-практическая конференция «Ұлытау –ұлтұясы». –http://museumstan.com/