Мәдени интеграцияны зерттеудегі синергетика пәнаралық әдістемелік негізі ретінде

  • Г. Темиртон (Садыкова) Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Мақалада өзін-өзі ұйымдастыру теориясының негізінде мәдени интеграциялық процестердің түрлі элементтері мен жүйе құраушы қосылыстары қарастырыла отыра, оның мәдениеттану (культурологиялық) параметрі ретінде қызмет етуі, яғни – проблемаларды біртұтас қамтуына негізделген синергетикалық ғылыми дүниетанымы екендігі қарастырылған.Жаһандық мәдени-әлеуметтік және рухани дамудың әралуан көріністері сондай-ақ тарихи даму, эволюциялық өзгерістер заңдылықтары негізінде қазіргі даму (модернизация) қарқыны мен мәдени интеграцияның үдерісі интерпретацияланады. Қоғам мен мемлекеттердің мәдени дамуы және адам санасының дүниені толық тануға деген ұмтылысының кейбір аспектілерін негіздеудегі интегральдік шешім мәселелері қарастырылады. Осы орайда эволюцияның, яғни даму үдерісінің, бұл ретте даму сатыларының, түрлі мәдениеттердің мәні мен өзара ықпалдастығын анықтау, зерделеуде қазіргі заманғы ғылыми ой, ғылыми білім категориясы ретіндегі пәнаралық танымға негізделген синергетикаға айрықша мән беріледі. 

References

1 Антология исследований культуры. Интерпретация культуры. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – 720 с.
2 Теоретические схемы культурно-исторических перемен // http://uchebnikionline.com/kulturologia/osnovi_kultur-ologiyi_sandyuk_lo/osnovi_kulturologiyi_-_sandyuk_lo.htm.
3 Концептуализация Не-Бытия. Концепты постмодернизма. Часть V. Неукорененность. Номадология и ризома // http:// gazeta.eot.su/article/konceptualizaciya-ne-bytiya-koncepty-postmodernizma-chast-v-neukorenennost-nomadologiya-i.
4 Синергетика // http://epistemology_of_science.academic.ru/726/ синергетика.
5 Буданов В.Г. Синергетические аспекты информационных кризисов и культура. В кн. «Философия и наука». – М.: Изд. ИФ РАН, 1996.
6 Межкультурная коммуникация и диалог культур // http://studme.org/192911154829/kulturologiya/mezhkulturnaya_ kommunikatsiya_dialog_kultur.
7 Интеграция культурная // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1640/ Интеграция.
8 Holism and evolution, 1926 // http: // vocabulary.ru/dictionary/2/word/holizm.
9 Smuts, Jan. Holism and Evolution. Londres: Macmillan & Co Ldt, 1926, 362 p.
10 Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – М., 1999. – 140 с. (Познавательные отношения в синергетике // http://ido.tsu.ru/other_res/hischool/4ernikova/r3gl14.htm).
11 Назаретян А.П. // http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2011_ Sbornik/Tom_1/002_Sekcia_2/046_NazaretjanAP.pdf.
12 Холистическая тенденция в современной науке: интеграция и контекстуализация знаний // http://sins.xaoc.ru/articles/ articles_r008.html.
13 Остерман Н.А. Синергетика в исследовании культуры // http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1693-синергетика-в-исследовании-культуры.html
How to Cite
(САДЫКОВА), Г. Темиртон. Мәдени интеграцияны зерттеудегі синергетика пәнаралық әдістемелік негізі ретінде. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/171>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

синергетика, мәдени интеграция, мәдени-әлеуметтік модернизация, бейсызық процесстер, даму жүйесі, біртұтас ойлау (холистическое мышление).