Жаһандану және заманауи мәдени кеңістіктегі құндылықтар өзгерісі

  • Н. М. Тәттібек Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Мақалада жаһандану аясындағы Қазақстан қоғамының әлеу-меттік-мәдени шынайылығы мен құндылықтар жүйесі дәстүр менжаңашылдық тікетіресі сипатында байыпталады. Кез келген халықтың болашағы мен мүмкіндіктері оның өткен тарихын еңсеруімен тікелей байланысты. Заманауи жаһандану жағдайында мәдени тұтастық пен бірегейлікті сақтау мәселесі өзекті және өтімді бағытқа айналуда. Қазақстанның дамуы қазақ мәдениетінің рухани қайнарлары мен тарихын зерделемей, кешенді түрде зерттемей жүзеге асуы мүмкін емес.

References

1 Бейбітшілік пен келісім – адамзат таңдауы // Егемен Қазақстан. ‒ 2012. ‒ 31 мамыр. ‒ №283-287. ‒ Б. 2.
2 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты // Егемен Қазақстан.
‒ 2012. ‒ 15 мамыр. ‒ №828-831 (27902). ‒ Б.1-3.
3 Аташ Б.М. Ұлттық идея аясындағы тәрбиенің теориялық-әдіснамалық негіздерінің заманауи түйткілдері //
ҚазмемқызПУ хабаршысы. Педагогика сериясы. – 2012. – №4(40). – Б. 78-81.
4 Нуржанов Б.Г. Постмодернизм и новые медиа (компьютер и интернет) // // Тамыр. ‒ 2012. ‒ № 2(32). ‒ C. 3-9
5 Гранин Ю.Д. Глобализация и национализм: история и современность. Социально-философский анализ. Автореф:
дисс. док. филос. наук. − Москва, 2008. − 38 с.
6 Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности // Адам әлемі. ‒ 2011. ‒ №4 (50). − С. 9-13.
7 Беседа с Алексеем Грякаловым «Философ – это гений места» // Тамыр. ‒ 2012. ‒ № 2(32). ‒ C. 10-23
8 Малинин Ю. Их так много! // Тамыр. ‒ 2002. ‒ №1(6). C. 36-39.
9 Мерлин В. Пломбированный зуб // Тамыр. ‒ 2002. ‒ №1(6). C. 3-5.
How to Cite
ТӘТТІБЕК, Н. М.. Жаһандану және заманауи мәдени кеңістіктегі құндылықтар өзгерісі. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/170>. Date accessed: 19 apr. 2019.

Keywords

жаһандану, мәдениет, адам, құндылықтар, транс-формация.