Қазіргі мәдениеттегі ұлттық құндылықтар мәселесі

  • Ә. Ө. Өмірбекова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • Ж. У. Қаңтарбаева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Қазіргі жаһандану үрдісі кең өріс жайып жатқан кезде біздің тәуелсіздік екпінімен жаңадан қадам жасап келе жатқан мемлекетіміздің беталысын айқындау қажеттілігі туындады. Осы тұста дамыған алдыңғы қатарлы мемлекеттердің саяси-экономикалық іс-әрекеттері ғана емес, сонымен қатар өмір салты да үлгіге айналып бара жатқандығын байқау қиын емес. Ал басқа мәдени үлгілердің енуі бұқаралық санаға кері ықпал етіп, ұлттық құндылықтарды шайқалтуы мүмкін. Авторлар мақалада осы мәселені жан-жақты қарастырып, түйінді идея ретінде жаһандануды терістеу емес, оның кереғар ықпалдарын анықтау, батыстандыру деп батыс үлгілерін жоққа шығару емес, тек өзіндік ерекшелікті сақтай отырып, батыс мәдениетімен сұхбатты қалыптастыру, бұқаралық ақпарат құралдарының бұқаралық санаға әсер ету мүмкіншіліктерін анықтай отырып, оны ұлттық рухты көтеруге және ұлттық идеяны жаңғыртуға бағыттау, рухани адамгершіліктік құндылықтарды насихаттап, техниканың мүмкіншіліктерін дұрыс жолда игеру идеясын ұсынады. 

References

1 Надыров М.К. Социально-философское исследование феномена массовости: дисс... д-ра филос. наук: 09.00.11. –
Бишкек, 2004. – 211 с.
2 Исмагамбетова З.Н. Ценностный релятивизм в контексте массовой культуры // Современный человек в поисках
души: Материалы межд. науч. конф. – Алматы, 2006. – С. 210-213.
3 Ақмамбетов Ғ.Ғ. Проблемы нравственного развития личности. Алма-Ата. 1971. – 215 с.
4 Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995. – 232 с.
5 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. – М.: Прогресс, 1980. – 326 с.
6 Қожамберлиев Б. Әпенов Б.М. Ұлттық болмыс сипаттары // Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс
және қазіргі заман: Халықаралық ғылыми конфер. материалдары. – Алматы, 2008. – 115-120 бб.
7 Сатершинов Б.М. Қазіргі Қазақстан мәдениеті дамуының негізгі бағдарлары мен қайшылықтары: филос.ғыл.канд..
дисс.: 24.00.01. – Алматы, 2000. – 144 б.
8 Нысанбаев Ә.Н. Егемендікке ие болу мен нығаюы жағдайындағы қоғамдық сананың эволюциясы және жаңа
құндылықтық жүйесінің қалыптасуы // Тәуелсіз Қазақстан философиясы: Жиырма томдық. – Астана: Аударма, 2006. – 20
т. – 61-96 бб.
9 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту / пер.с.франц. Н. Суслова. – Екатеринбург, 2006. – 200 с.
10 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с.
11 Бодрийяр Ж. Америка / пер.с.франц. Д. Калугина. – СПб., 2000. – 204 с.
12 Сагадиев Н.Д. Спасательный круг в потоке глобализации, или Массовая культура и национальная идея // Мысль. –
2006. – №3. – С. 19-23.
How to Cite
ӨМІРБЕКОВА, Ә. Ө.; ҚАҢТАРБАЕВА, Ж. У.. Қазіргі мәдениеттегі ұлттық құндылықтар мәселесі. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/168>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

құндылық, бұқаралық сана, жаһандану, ұлттық өзіндік сана, ұлттық рух, ұлттық идея.