Қазақстан аумағындағы Ұлы Жібек жолы қалалары коммуникациясының мәдени ерекшеліктері

Н. Альджанова, Сунок Мионг

Abstract


Бұл мақалада Ұлы Жібек жолы коммуникациясының мәдени ерек­ шеліктері, Қазақстан және көрші өңірлер қалаларының қалыптасуы айқындалады. Сонымен қатар мақала жылнамашылардың «барлық бағыттағы бір күндік жол» деп атаған Отырар қаласына, коммуни­ кациялық кеңістікке назар аударылады. Отырар – Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» ретінде танымал философ және ғалым әл-Фа­ рабидің туған қаласы. Әл-Фараби еңбектері Батыс және Шығыс философиялық және саяси жүйелер арасында көпір қызметін, сон­ дай-ақ пәндердің кең ауқымын байланыстырды. Сонымен бірге ма­ қалада «Ұлы Жібек жолының жаңғыруы» атты жоба қарастырылады, бұл жоба қазіргі инфрақұрылымды салуға, Жібек жолы бойында ор­ наласқан мәдениет объектілерін модернизациялауға бағытталған Қа­ зақстанның географиялық орналасуының артықшылықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Keywords


әл-Фараби, қалалар, коммуникация, Фараб/Отырар, Ұлы Жібек жолы, Қазақстан, көшпенді және урбанистік мәдениет.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Насыров, Р. Р. По древним торговым путям. – Алматы : Балауса, 1998. - 78 с.

Гумилев Л.Н. Қиял патшалығын іздеу. – Алматы: Балауса, 1992. – 448 б.

Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI -начало XII в.). – А: Наука,

– 256 с.

Федерико М. Интегральное изучение Шелкового пути: пути к диалогу. http://unesdoc.unesco.org/

images/0015/001591/159189E.pdf

Бондал К. Шелковый туризм. http://online.zakon.kz / Document/?doc_id=30206089

Байпаков, К. М. Древние города Казахстана. – Алматы: Аруна Lid, 2005. – 316 с.

ЮНЕСКО / Японский трастовый фонд по сохранению и реставрации древнего городища Отрар, Казахстан // Kazakhstan.

http://www.unesco.kz/otrar/otrar_house.

Нысанбаев А.Н. Глобализация и проблемы межкультурного диалога: в 2 т. – Алматы: Ин-т философии и политологии

МОН РК, 2004. – 274 с.

Нысанбаев А.Н. Философия взаимопонимания – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2001, 544 с.

Назарбаев Н.А. Стратегия «Казахстан-2030». http://prokuror. gov.kz /eng/state/acts-president/strategy-kazakhstan-2030.