Қазіргі заманғы өлшемдегі қалалар дамуы

  • М. М. Манасова
  • А. К. Жолдубаева

Abstract

Берілген мақалада алғашқы қалалардың пайда болуы және қала мәдениеті феноменінің жан-жақтылығы қарастырылады. Қойылған мақсат келесі міндеттемелер арқылы жүзеге асырылады: біріншіден, қоғам дамуының әртүрлі кезеңдерінде қалалар функциясы талданады; екіншіден, қазіргі заманғы қалалардың өзгертуші рөлі қарастырылады; үшіншіден, қазіргі Қазақстан астанасы Астананың рөлі анықталады. Мақала авторлары қаланы әлеуметтік-экономикалық жүйенің бөлшегі ретінде көрсетеді. Қолданылған теоретикалық және әдіснамалық бағыттар қалалар мәдениетінің дамуында негізгі тенденция ретінде қолданылады. Осыған қоса, авторлар қала мәдениетінің қазіргі жағдайын және әлемдік дамудағы қалалардың мәдени құндылықтарын талдайды. Қорытындылай келе, авторлар Қазақстанның мәдени-өркениеттік дамуындағы Астананың рөлін көрсетеді.

References

1 Richard Florida, Cities and Creative Class. – New York; Oxon: Routledge, 2005. – 198 p.
2 Lees, Linda , Culture Counts: A ``New Math`` for the Future of Innovative Cities. Vital Speeches of the Day, 2012, 78 Issue
12, p. 420-425.
3 Город
как социокультурное
явление
исторического
процесса.
– М.: «Наука», 1995.
4 Медеуова
К. Отражение
города.
– Вильнюс,
Европейский
гуманитарный
университет,
2008.
5 Short, John R. Urban theorya critical assessment. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2006.
6 Girardet, Herbert.,Cities people planetliveable cities for a sustainable world. Chichester; Hoboken, NJ: Wiley-Academy,
2004.
7 Mumford, Lewis,The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. New York, Harcourt, Brace & World,
1961.
8 Фюстель
де Куланж
Н.Д., Древний
город.
Религия,
законы,
институты
Греции
и Рима
/ пер с англ. Л.А. Игоревского.
– М: ЗАО Издательство
Центрполиграф,
2010.
9 Louis Wirth., Urbanism as a Way of Life, The American Journal of Sociology, Vol. 44, No. 1. (Jul., 1938), p. 1-24.
10 WeberM., Die Stadt, 1922. Избранные
произведения:
пер. с нем.; сост., общ. ред. Ю.Н. Давыдова.
– М.: Прогресс,
1990.
11 Танге
Кензо
Архитектура
и градостроительство:
пер с немецкого.
– М., 1978. – 134 с.
12 Park R. E., The city. The University of Chicago Press, Ltd., London 1925, 1967, 239 p.
13 Logan J., Molotch H., Urban fortunes: The political economy of place Berkeley, CA : University of California Press, 1987.
How to Cite
МАНАСОВА, М. М.; ЖОЛДУБАЕВА, А. К.. Қазіргі заманғы өлшемдегі қалалар дамуы. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/146>. Date accessed: 19 apr. 2019.

Keywords

қалалар функциясы, ежелгі қалалар, Қазақстан, Астана, постмодернистік қала.