Ханафи Мәзһабының қалыптасуында куфа мектебінің орны

  • Қ. Ж. Мамбетбаев

Abstract

Бұл мақалада Куфалық фиқһ мектебінің қалыптасу кезеңі, оны қалыптастырушы негізгі тұлғалардың Мұхаммед пайғамбардың үнемі жанында жүрген хас сахабалар мен танымал табиғиндер екендігі дәйектермен дәлелденеді. Сондай-ақ, Куфа шаһарының мұсылмандар мекендеген өзге өңірлерге қарағанда хадис және фиқһ саласында ана ғұрлым көш алдында екендігі, жалпы ғылыми іргесі, дінді түсіну мен үкім шығарудағы негізгі ерекшеліктері зерттеліп отыр. Куфалық рай мектебінің жалаң ақылға жүгіну емес, хадистерді қабылдауда хадисшілердің ұсынған өлшемдерінен өзгеше критерилерді ұсынған ғылыми әдіснама екендігі де қарастырылады.

References

1 Әл-Қаттан М., Ат-ташриғу уал-фиқһу фил-ислам тарихан уа манһажан. – Каир. Мактабату уаһба. 2001.
2 Рамһурмузи Ә., Мухаддисул- Фасыл. – Бейрут.
Дәрул- фикр, 1983.
3 Кәусари М., Әл-фықһ уа усуулул- фықһ мин ағмали-
имам Мұхаммад Зәһид әл-Кәусари. – Бейрут.
Дарул- кутубил- ғилмия, 2010.
4 Алиул-Қари М., Шарху Муснади Әби Ханифа.
– Бейрут. Дарул- кутубил- ъилмия, 1985.
5 Бағдади Ә., Тариху Бағдад, 13-т. – Бейрут.
Дарул- кутубил- ъилмия, 1996.
6 Диһлауи А., 1-т. Жылы көрсетілмеген.
7 Hamidullah М., İslâm Hukuku Etüdleri. – Istanbul, 1984.
8 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012.
9 Найсабури Ә., әл-Мустадрак алас-сахихайн,
2-т. – Бейрут. Дарул- кутубил- илмия. 1-басылым,
1990.
10 Әл-Жәузия М., Иғламул- муаққиғин ған роббил-
аламин, 1-т. – Бейрут. Дарул- кутубил- ъилмия,
1991.
11 Қалғажы М., Маусууғату фиқһи Ибраһим ибн ән-Нахағи,
1-том. Жылы көрсетілмеген.
12 Кирмани Х., Ақидату әһлус- сунна уал-жамағати
кама нақалаһу Харб ибн Исмағил әл-Кирмани.
Жылы көрсетілмеген.
How to Cite
МАМБЕТБАЕВ, Қ. Ж.. Ханафи Мәзһабының қалыптасуында куфа мектебінің орны. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/143>. Date accessed: 22 apr. 2019.

Keywords

Ханафи мәзһабы, Әбу Ханифа, Абдуллаһ ибн Мәсғұд, Куфалық фиқһ мектебі, хадис әдіснамасы, рай мектебі, сахабалар, табиғиндер.