Әлемдік астаналардың мәдени дамуын компаративистік талдау

  • М. М. Манасова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • А. А. Мұханбет Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • С. К. Кенжебаева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Abstract

Берілген мақалада қаланың дамуындағы мәдениеттің рөлі анықталады. Әлемдік астаналардың әлеуметтік-экономикалық жағ-дайына, архитектуралық бейнесіне, мәдени ерекшелігіне салыс-тырмалы талдау жасалады. Елордалық қалалардың пайда болуы және қала мәдениеті феноменінің жан-жақтылығы қарастырылады. Қойылған мақсат келесі міндеттемелер арқылы жүзеге асырылады: біріншіден, қаланы мәдениеттанулық бағытта зерттеген ғалымдар зерттеулеріне тұжырымдама жасалады; екіншіден, әлем қалаларының функционалды ерекшелігі мен тарихи дамуы, қазіргі қала сипаттары анықталады; үшіншіден, астаналар ауысуының ел дамуына әсері қарастырылады. Мақала авторлары қаланы әлеуметтік-экономикалық жүйенің бөлшегі ретінде көрсетеді. Қолданылған теоретикалық және әдіснамалық бағыттар қалалар мәдениетінің дамуында негізгі тенденция ретінде қолданылады.

References

1 http://science.jrank.org/pages/8640/City-Cultural-Center-Cities-Difference-Globalization-in-Progress.html#ixzz3q4zSTXL8
2 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. – № 3-4 (34). – С. 1-12.
3 Stevenson, D 2003, Cities and urban cultures. Open University Press, Buckingham & Philadelphia.
4 Richard Florida, Cities and Creative Class. New York; Oxon: Routledge, 2005, 198p.
5 http://www.worldcitiescultureforum.com/
6 Анциферов Н. П., Анциферова Т. Н. Книга о городе. – Л.: Брокгауз-Ефрон, 1926-1927.
7 Сайко Э.В. Город как среда и как субстанция-субъект образующий индивида // Мир п сихологии и психология в
мире. – 1995. – №4. – с.7-9.
8 Матарассо Ф., Лэндри Ч. Как удержать равновесие? Двадцать одна стратегическая дилемма культурной политики //
Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002.
9 Лотман Ю. М. Символика Петербурга и п роблемы семиотики города: избранные статьи / Ю.М. Лотман Т. 2.
– Таллин : Александра, 1992. – 480 с.
10 Скотт Кэмпбелл. Идентичность и меняющаяся роль столиц в эпоху глобализации. Логос №4 [94] 2013.
11 http: //www.greek.ru/news/
12 Культурная столица Американского континента // http://www.cac-acc.org/
13 Rudan E. (2010). The development of cultural tourism in small historical towns, Tourism & Hospitality Management, Conference
Proceedings, p.. 577 – 586.
14 Maciocco G., Serreli S. (2009). Enhancing the city, new perspectives for tourism and leisure, Editura Springer, London.
15 Law C. (2002). Urban tourism, second edition, Editura Continuum, Lond.
16 Briassoulis H., Straaten J. (2000), Tourism and the environment: regional, economic, cultural and policy issue, second edition,
Editura Kluwer Academic Publishers, Dordr.
17 Chawla R. (2006), Tourism for urban development, Editura Sumit Enterpises, New D
18 Беркалиев Т.Н., Особенности компаративистики как науки и метод и сследования деятельности библиотек.
Библиосфера, 2009. – №1. – С.10-16.
19 Алимбекова Г.Т. Особенности многостоличности стран. Обретение Астаной столичного статуса: Сборник докладов
Второй ежегодной медународной конференции. – Астана: Елорда, 2009. 312 с.
20 Тархов С.А. Столицы. Журнал «География», 2007. – №3.
21 Вечный город Рим. Lozzi Roma. Roma, 1998.
22 http://ru.wikipedia.org/wiki/
23 Лане гран Давид., Реальность Бразилиа // Проект классика - 2007. № ХХІ. http://www.projectclassica.ru/
v_o/21_2007/21_2007_v_02a.htm
24 Milroy B. M. Commentary: What is a Capital? // Capital Cities / Les Capitales. p. 86.
25 King A. Op. cit. P. 276. Logos_4_2013.indb 93 15.10.13 2:36.
26 Markusen A., Hall P., Campbell S., Deitrick S. The Rise of the Gunbelt: the Military Remapping of Industrial America.
Oxford; N.Y.: Oxford UniversityPress, 1991.
27 Лихачев Д. С. Петровские реформы и развитие русской культуры // Избранные труды по русской и мировой культуре.
СПб., 2006. 168 с.
How to Cite
МАНАСОВА, М. М.; МҰХАНБЕТ, А. А.; КЕНЖЕБАЕВА, С. К.. Әлемдік астаналардың мәдени дамуын компаративистік талдау. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 53, n. 4, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/131>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

қала, мәдениет, әлемдік астаналар, компара-тивистика, Астана.