Матуриди дүниетанымындағы діни толеранттылық

  • Д. С. Дариябек Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, Философия, саясаттану және дінтану институты

Abstract

Имам Әбу Мансұр әл-Матуриди ақыл мен уахиға сүйене отырып, жүйелі діни түсінігін, яғни мәзхабын қалыптастырды. Түркілердің ислам дінін қабылдауына ескі діни түсініктерінің ықпал еткендігі, тіпті Исламды қабылдаған түркілердің көне ұлттық болмысын сақтап қалғандығы белгілі. Түркілер исламдану кезінде Ханафи-Матуриди мәзхабын қабыл етті.Бұл мақалада Матуридидің шығармалары мен қазіргі кездегі еңбектердің негізінде Матуридидің әртүрлі сенімдер мен ағымдарға деген толеранттылық ұстанымы қарастырылатын болады.

References

1 Kafirun suresi, 6-ayat.
2 Nakhl suresi, 125-ayat.
3 Günay, Ünver. Türklerin Dini Tarihinde ve Kültüründe Çoğulculuk ve Hoşgörü, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 1998, sayı: 10. – s. 49-68.
4 Abu Mansur al-Maturidi. – Ragyp patsha kitapkhanasy. 67 a, 309 а, 338 а, 667 b, 748 b.
5 Maturidi, Tauilat, p. 189ª, 338ª
6 Maturidi, Tauilat, p. 309ª. 309b.
7 Maturidi, Tauilat, p. 22ª, 67b, 173b, 388b, 412ª, 413ª, 507ª.
8 Kalmakhan Erzhan. Maturidi akidasy (Paigambarlarga iman). – Almaty: «Kokzhiek – B» baspasy, 2011. – 176 b.
9 Maturidi, Tauilat, p. 15 a
10 Hanifi ÖZCAN. Mâtüridî’deDînî Çoğulculuk. – İstanbul – 1995. -140s.
11 M.Saffet Sarıkaya. Maturîdî’nin Din Anlayışında Hoşgörü. / e-makâlât Mezhep Araştırmaları, III / 2 (Güz 2010). – ss. 145-
164 / www.emakalat.com
How to Cite
ДАРИЯБЕК, Д. С.. Матуриди дүниетанымындағы діни толеранттылық. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/120>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

Матуриди, дін, мәзхаб, толеранттылық