Ұйғыр эстрадалық музыканың генезисі және оның дамуы (мә­ селе қойылымы)

  • Г. А. Бегалинова Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова,
  • Д. М. Ахмадиева Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова,

Abstract

Осы уақытқа дейін отандық музыкатануда қазіргі ұйғыр музыка­ лық өнері зерттеушілердің алдында нысан ретінде қарастырылмаған. Көптеген сұрақтар зерттелмей қалып жатыр. Оның ішінде ұйғыр му­ зыкадағы орындаушылық және композиторлық өнерінің бастауы мен алғышарттары, оның қалыптасуы мен кезеңдері, ұлттық ерекшелігі жағынан көзқарасы айқындалумен ұйғыр вокалдық эстрадалық мә­ дениетінің феномені, қазіргі жетекші орындаушылардың және ком­ позиторлардың атқаратың рөлі. Аталмыш мақала Қазақстанда ұйғыр эстрадалық музыкалар ге­ незисі мен дамуын зерттеуге арналған. Ұйғыр эстрадалық өнерінің қалыптасу процесі этникалық, әлеуметтік, мәдени және тағы басқа да бірқатар факторлармен қосарланып отыр. Нәтижесінде халық­ тың тұрмыс-тіршілігіне және мәдениетіне қатысты батыс еуропалық, орыс және шығыстың әртүрлі дәстүрлерінің өзара әрекеттесулері, кәсіби ұлттық ұйғыр эстрадалық көркемөнерінің қалыптасуына ық­ пал етті.

References

Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства. 14.12.2012
2 Алибакиева Т. М. Уйгурский мукам: Исторические и теоретические проблемы. – автореф. дисс. доктора искусствоведения
– Алма-Ата, 1991.
3 Саитова Г.Ю. Претворение мукама в современных условиях и его отражение на развитие уйгурского сценического
танца. – Рукопись статьи. 2014г.
4 Кирина К.Ф. Куддус Кужамьяров и уйгурская музыкальная культура. – Алматы: Казахстан, 1994. – 192 c.
5 Искакова Г. Национальные истоки песенного творчества Н.Тлендиева – Дисс. канд. иск. 17.00.02. – Алматы, 2012. –
160 с.
6 Шаболтай П. Проблемы развития отечественной эстрады, 1917 – 1929 гг.: автореф… канд. иск. 17.00.01. – М., 2000.
7 Бегалинова Г.А. Казахский музыкальный язык. – Алматы, 2001.– 160 с.
8 Гринберг В. И. Социально-характерные черты развития музыкальной культуры Казахстана в 20-е – середине 30-х
годов: автореф. дисс. канд. иск. – А-Ата, 1983 г.
9 Состязание продолжается. // Газета «Советский Крым», 5 августа, 1979.
10 Барская Т. Песня сближает людей. // Газета «Советский Крым», 1979.
11 Денисова Е. Звучат молодые голоса // Советская культура, 10 августа, 1979.
12 Казахская ССР: краткая энциклопедия / Гл. ред. Р.Н. Нургалиев. — Алма-Ата: Гл. ред. Казахской советской энциклопедии,
1991. – Т. 4: Язык. Литература. Фольклор. Искусство. Архитектура.
13 Сабирова Н. Традиции театра// Газета «Комсомолец Киргизии», 1979г.
14 Сагади Ж. Звездный папа // Газета «Новое поколение», 19 апреля 2002. – №16(204). – Алматы.
15 http://www .jam.kz/astana/concerts/concerts/1160
16 Шулембаева Р. Жемчужина культуры // Газета «Казахстанская правда». 19.09.2003// http://kp.kazpravda.kz/rus/kuljtura/zhemchuzhina_kuljturi.html
How to Cite
БЕГАЛИНОВА, Г. А.; АХМАДИЕВА, Д. М.. Ұйғыр эстрадалық музыканың генезисі және оның дамуы (мә­ селе қойылымы). Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 51, n. 2, apr. 2016. ISSN 2617-5843. Available at: <http://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/100>. Date accessed: 25 apr. 2019.

Keywords

ұйғыр өнері, эстрада, музыка мәдениеті.